TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSA

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 
ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSA
 
Szatymaz Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében.

1. Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok közneveléshez való hozzáférésének biztosítása, tanulmányainak segítése. Hosszabb távon a fiatalok helyi identitástudatának kialakítása, a községhez való kötődésének erősítése. A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, a hátrányosító tényezőket kompenzáljuk, ebbe beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése).
Az ösztöndíj pályázat kiírására az EFOP-3.9.2-16-2017-00006 számú projekt keretében kerül sor.

 
2. Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a személyek (vagy kiskorú esetén azok törvényes képviselője), akik:  
-        általános iskolai vagy középiskolai teljes idejű (nappali tagozatos), általános iskolai, középiskolai, és alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben folytatják tanulmányaikat
-        Szatymaz község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek és egyéb szociális jellegű ösztöndíjban nem részesülnek, 
-        a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 10. életévüket már igen, de 20. életévüket még nem töltik be
-        a pályázat benyújtásának félévében nincs igazolatlan hiányzása
-        a pályázó pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredményének kerekítés nélküli számtani átlaga:
a.    általános iskolai tanulmányokat folytató esetében 4,61 feletti
b.    szakképző iskolai (szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat folytató pályázó esetében a szakmai tantárgyakból 4,01 feletti
c.     gimnáziumi tanulmányokat folytató pályázó esetében 4,01 feletti legyen. 
 
-        az alábbi szempontok valamelyike szerint hátrányos helyzetűnek minősülnek:
A pályázat szempontjából hátrányos helyzetűek különösen azok minősülnek, akik az országos átlaghoz viszonyítva rosszabb gazdasági és szociális helyzetben vannak az alábbi területek legalább egyikében (ezt kérjük a mellékelt önéletrajzban szíveskedjenek részletezni):
a)   a család alacsony egy főre jutó jövedelme (ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át), a család rossz lakókörülményei (az ingatlan, amelyben a pályázó él félkomfortos, vagy komfort nélküli), a család alacsony iskolai végzettsége (ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik), a család alacsony foglalkoztatottsága (ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat beérkezésének időpontját megelőző 18 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy.)         
b)  munkaerő-piaci elhelyezkedésében akadályozott valamilyen diszkrimináció miatt (pl. romák, megváltozott munkaképességűek, nők),
 
c)  vidékies térség lakója, külterületen (pl. tanyán, zártkertes ingatlanban) élő gyermekek, fiatalok. 

3. A pályázatokat írásban kell benyújtani 2019. szeptember 30. napjáig: 
-      személyesen a beadási határidő utolsó napján 16.00 óráig a Szatymazi Polgármesteri Hivatal 9. sz. szobájába, vagy   
-      postai úton a Szatymazi Polgármesteri Hivatal címére: 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos utca 30. (levélben történő benyújtás esetén a benyújtási határidő megtartottnak akkor minősül, ha a postai feladás legkésőbbi dátuma a pályázat határidejének utolsó napja). 
 
A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására egyszeri hiánypótlási lehetőség biztosított - a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltéig, azt követően hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség, azokat a pályázatokat a Képviselő-testület Humán Bizottsága érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

4. A pályázatot az alábbi sorrendben kell összeállítani:
· Fedlap + Lista a csatolt mellékletekről 
· Pályázati adatlap 
· Mellékletek:
Kötelező mellékletek: 
a.     a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata, 
b.    16. életévét betöltött pályázó esetén a pályázó tanulói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya, 
c.     a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata, 
d.    osztályfőnökének vagy az iskola igazgatójának igazolását az igazolatlan hiányzásról, 
e.     a pályázó által kézzel írt, legalább 1000, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű önéletrajzot, bemutatkozást, amely tartalmazza a pályázó körülményeinek bemutatását, szakmai elképzeléseit, az esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság, közösségi szerepvállalás bemutatását (általános iskolás diákok esetében a tanulmányi és sporteseményeken elért eredményeket).   
Többletpontot igazoló mellékletek: 
-      árva, félárva pályázó esetén halotti anyakönyvi kivonat 
-      orvosi igazolás, ha a pályázó tartósan beteg, vagy fogyatékos 
-      orvosi igazolás, ha a pályázó családtagja beteg, vagy fogyatékos 
-      hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolata, 
-      család jövedelmének igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, 
-      a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály igazolását, amennyiben a pályázó családtagja álláskereső, 
-      művészeti, tanulmányi és sport tevékenységet igazoló eredmény dokumentumát, 
-      önkéntes, közösségi munkavégzés esetén az iskola igazolását.   

5. Az ösztöndíjban egy tanulmányi félévben részesülők száma a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kerül megállapításra.

6. A beérkező pályázatokat átruházott hatáskörben Szatymaz Község Képviselő-testületének Humán Bizottsága bírálja el, a pályázat benyújtási határidejét követő hónap utolsó napjáig.
 
Az ösztöndíjpályázat elbírálása az alábbi szempontok alapján történik: 
-        hátrányos helyzet, 
-        tanulmányi eredmény, 
-        közösségi szerepvállalás, 
-        kiemelkedő sport, vagy más kiemelkedő tanulmányi (vagy tanulmányi versenyen elért) eredmény.   
 
Döntést követő tizenöt napon belül minden pályázó értesítést kap a kérelmének támogatásáról vagy elutasításáról. Az eredmény nyilvánosan elérhető lesz a község honlapján, és a polgármesteri hivatal hirdető tábláján is.

7. Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles: 
·       tanulói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt intézményben megszakítás nélkül végezni, 
·       a pályázati adatlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 8 napon belül értesíteni.   
 
Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni.   A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza. 

A pályázati adatlap és fedlap elérhető a Polgármesteri Hivatal 9. szobájában, illetve az alábbi linkekre kattintva letölthetők, nyomtathatók.

 
Szatymaz, 2019. augusztus 13. 
Szatymaz Községi Önkormányzat
  Vissza


2019. augusztus 15.
 

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560