Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Pályázati kiírás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra

diploma-bursa_350.jpg
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési, illetve megyei önkormányzatok, valamint a felsőoktatási intézmény által nyújtott támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, valamint a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A részletes információk és a pályázathoz szükséges dokumentáció >>>

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.   

A pályázók köre 

„A” típusú pályázat
 
A pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.   
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíjat már nem folyósítják.   
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.   

„B” típusú pályázat
 
A pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:   

a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
-        a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, 
-        doktori (PhD-) képzésben vesz részt , 
-        kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.   

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges! (Elérése: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/).   
 
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, eredeti példányban a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk. A beadvány csak a kiírásban meghatározott, csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes (csatolandó mellékletek elérhetőek a leírás alján található linkeken és a Polgármesteri Hivatalban), ezek bármelyikének hiányában a pályázat formai hibásak minősül.   

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forintösszegét. 
Támogatásban az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, jelen esetben az 57.000.- Ft-otgyermekét egyedül nevelő család esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, jelen esetben a 71.250,- Ft-ot. 
 
Jövedelemszámításnál irányadó a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4.§. (1) bekezdés a) pontja:
·        a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, 
·        egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni.   

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.   
 
Bővebb információt és a szociális rászorultság igazolására vonatkozó nyomtatványokat megtalálja a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ oldalon
 
Részletes információt kaphatnak a 62/583-560/15 telefonszámon, illetve személyesen is állunk rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal 9. sz. szobájában.
 
A pályzat nyomtatványai az alábbi linkeken közvetlenől elérhetők >
 
 
 
 
 
 
 
  Vissza


2019. október 04.