Közérdekű adatok


KÖZÉRDEKŰ ADATOK

I. Szervezeti, személyzeti adatok
   
1A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiSzatymaz Község Önkormányzata   Székhely/levelezési cím: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
Telefon: 62/583-560 Fax: 62/283-311
pmhivatal@szatymaz.hu
Honlap: www.szatymaz.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 62/583-560
A Hivatal ügyfélfogadásának rendje:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: nincs
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: nincs
Péntek: 8:00-12:00
2A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiszervezeti ábra
3A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím)Barna Károly polgármester
62/583-560 - 18. mellék
polgarmester@szatymaz.hu

Dr. Makay Enikő jegyző
62/583-560 - 16. mellék
jegyzo@szatymaz.hu
4A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rendÜgyfélfogadási rend:
Hétfő: 8–12 óra
Kedd: 8–12 óra
Szerda: 13–17 óra
Csütörtök: 8–12 óra
Péntek: nincs
5Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségePolgármester Barna Károly
Tel.: 20-956-8786

Alpolgármester Dékányné Dr. Balogh Andrea
Tel.: 30-517-7820

Képviselők
Báló Bertalan 30-935-3743
Mezeiné Bérczy Sarolta 20-242-2823
Nagyné Dr. Hegedűs Anita 20-438-6602
Szél József 70-6840-175
Pölös László 30-229-7390
6A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervekSzatymazi Polgármesteri Hivatal
vezetője: Dr. Makay Enikő jegyző
székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. postacíme: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
telefon: 62/583-560
e-mail:  pmhivatal@szatymaz.hu
weblap: www.szatymaz.hu

A hivatali ügyintézők elérhetősége


Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár     intézményvezető: Krupiczer Kata igazgató
Székhelye: 6763 Szatymaz, Dózsa u. 42.
Postai címe: 6763 Szatymaz, Dózsa u. 42.
telefon:  62/583-520
e-mail: 
muvhaz@szatymaz.hu

Szatymaz Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálat
Szociális ellátás (tanyagondnoki szolgáltatás és szociális étkeztetés esetében)
székhely: 6763 Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42. telefon: 62/583-520
pmhivatal@szatymaz.hu

Fogászat
vállalkozó háziorvos: Dr. Bandl Erzsébet
székhelye: 6763 Szatymaz, Ady u. 32.
postacíme: 6763 Szatymaz, Ady u. 32. telefonszáma: 62-/283-101

I. számú háziorvosi körzet (felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás)
Vállalkozó háziorvos neve: Dr. Lengyel Dezső Székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 6. Postacíme: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 6. Telefonszáma: 62/283-130
E-mail cím:

II. számú háziorvosi körzet (felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás)
Vállalkozó háziorvos neve: Dr. Lengyel Andrea Székhelye: 6763 Szatymaz, Ady u. 32.
Postacíme: 6763 Szatymaz, Ady u. 32. Telefonszáma: 62/283-101
E-mail cím:

Körzeti Védőnői Ellátás
I. számú körzet védőnő: Igazné Herkó Mária
Székhely és postacím: 6763 Szatymaz, Ady u. 32.
Telefonszám: 62/283-101
E-mail: igazneherkomaria@gmail.com

II. számú körzet védőnő: Mezeiné Bérczy Sarolta
Székhely és postacím: 6763 Szatymaz, Ady u. 32.
Telefonszám: 62/283-101
E-mail: mezeibesaca@gmail.com
7A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékenincs
8A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjaiKözalapítvány neve:
Szatymazért Alapítvány
Székhelye: Szatymazi Polgármesteri Hivatal – 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon: 62/583-560
Kezelő szervének tagjai
Kuratórium elnöke: Vass György
Kuratórium elnök h: Varga Gusztáv
Kuratórium titkára: Veres Tiborné
Kuratórium tagjai: Matula Aranka Anikóm, Novák Pál, Dr. Kónya Ferenc. Dr. Völgyesi László
9A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyeSzatymazi Polgármesteri Hivatal
vezetője: Dr. Makay Enikő jegyző
székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. postacíme: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
e-mail: jegyzo@szatymaz.hu
weblap: www.szatymaz.hu

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
Intézményvezető: Krupiczer Kata (igazgató) Székhelye: 6763 Szatymaz, Dózsa u. 42.
Postai címe: 6763 Szatymaz, Dózsa u. 42. Vezetékes telefonszáma: 62/583-520
Elektronikus levélcíme: muvhaz@szatymaz.hu


10A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveLap neve: A Mi Lapunk
Kiadó neve és címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (6763 – Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
felelős szerkesztő: Kémeri Attila
A lap online pélfdányai itt elérhetők
11A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiCsongrád Megyei Kormányhivatal
Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/562-662
Fax: 62/562-601
Honlap: www.csmkh.hu
 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
 
2A helyi önkormányzat önként vállalt feladataia tartalom feltöltés alatt
3Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlAdóügyek
Hatáskör címzettje: Szatymaz Község jegyzője
Illetékességi terület: Szatymaz község közigazgatási területe
Eljáró ügyintézők
Ács Eszter
Horváth Tamás
Telefon: 62/583-560 - 14. mellék
E-mail: ado@szatymaz.hu

Általános igazgatás
Hatáskör címzettje: Szatymaz Község Jegyzője
Illetékességi terület: Szatymaz község közigazgatási területe
Ügytípusok:
·  birtokvédelem
·  kereskedelmi tevékenységek bejelentése, engedélyezése
·  ipari tevékenységek bejelentése, engedélyezése (telephelybejelentés-engedélyezés)
·  szálláshely-üzemeltetési engedély
·  közterület-használati engedély
·  fakivágási engedély

Eljáró ügyintézők
Dr. Czibere Márta
Dr. Szunyog Ágnes
Csányi Imre
Telefon: 62/583-560
E-mail: igazgatas@szatymaz.hu 
igazgatasugy@szatymaz.hu

Szociális ügyek
Hatáskör címzettje: Szatymaz Község Jegyzője/ Képviselő-testület Humán Bizottsága
Illetékességi terület: Szatymaz község közigazgatási területe

Ügytípusok:
3/2015 (II.13) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatások
2/2018 (X.13.) önkormányzati rendeletben meghatározott ösztöndíjjal kapcsolatos eljárás
10/2019. (IX.20.)
önkormányzati rendelet által szabályozott barnakőszén támogatás.
14/2018. (X.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott szociális tűzifa támogatás.

Eljáró ügyintézők:
Szanka Csilla
Könczölné Sás Krisztina Telefon: 62/583-560
E-mail: nepjolet@szatymaz.hu

Formanyomtatványok letöltése

4A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből  finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekHulladékkezelési közszolgáltatás
Szilárd hulladék szolgáltató: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
 
Folyékony hulladék Szolgáltató: Arany János vállalkozó (Sándorfalva, Kassai u. 12.)

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás Szolgáltató: Szegedi Kéményseprőipari Kft.

Temetkezési szolgáltatás Szolgáltató: választható

Ivóvíz szolgáltatás Szolgáltató: Alföldvíz Zrt.

A közszolgáltatás igénybevételének rendjét, a fizetendő díjak mértékét a következő önkormányzati rendeletek szabályozzák:
-Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet
- Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 25/2005. (IX.15.) önkormányzati rendelet.
5A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiA hivatal által vezetett nyilvántartások a következő helyeken érhetőek el:
Nyilvántartás kereskedelmi tevékenyésgről
Nyilvántartás telephelyekről
Nyilvántatás szálláshelyekről


6A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeLap neve: A Mi Lapunk
Kiadó neve és címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (6763 – Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
Szatymaz Község Önkormányzatának havilapja
A lap online példányai itt elérhetők
7A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaA testületi szerv működésére vonatkozó szabályokat Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  11/2019 (IX.20.) sz. rendelete szabályozza. 
Az ülések jegyzőkönyvei, szavazás adatai a település hivatalos oldalának Képviselőtestület/Jegyezőkönyvek menüpontja alatt elérhetők.
8A törvény alapján közzéteendő jogszabály-tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Elérhetők a település hivatalos oldalának Képviselőtestület/Előterjesztések menüpontján.
9A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekElérhetőek a www.szatymaz.hu honlap főoldalán.
10A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 
11A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveA közérdekű adatok megismerésére irányuló igény intézésének részletes szabályait a Szatymazi Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok megismerésének szabályzata tartalmazza. Az igény előterjesztésére szolgáló nyomtatvány megtalálható a szabályzat 2. mellékletében.
Tájékoztató és nyomtatvány közérdekő adatigényléshez

Gazdálkodás, pénzügy - Gulyás Zsuzsanna
Igazgatás - Dr. Czibere Márta
Település-üzemeltetés - Szabados László
Szociális igazgatás - Szanka Csilla
13A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk nincs
14A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai nincs
15Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nincs
16A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési  feltételek nincs
17A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 
nincs
 
III. Gazdálkodási adatok
1A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóka tartalom feltöltés alatt
2A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítvea tartalom feltöltés alatt
3A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatoka tartalom feltöltés alatt
4Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama a tartalom feltöltés alatt
5A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) a tartalom feltöltés alatt
6A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések a tartalom feltöltés alatt
7Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződéseka tartalom feltöltés alatt
8Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) a tartalom feltöltés alatt